Předpisy

Pravidla online obchodu - www.paskycrest.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto předpisy definují obecné podmínky, způsob poskytování služeb elektronicky a prodej uskutečněný prostřednictvím internetového obchodu www.paskycrest.cz. Obchod provozuje Diamond provozuje firmu pod názvem  Diamond; zapsána do rejstříku podnikatelů centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem podnikání a technologie;
 2.   na ul. Koncertowa 7/93B, 20-843 Lublin, DIČ 7123162956, dále jen prodávající.
 3. Kontakt s prodávajícím probíhá:
  1. e-mailová adresa: kontakt@paskycrest.cz;
  2. telefonním číslem: +48 514 589 393.
 4. Tyto předpisy jsou průběžně k dispozici na webové stránce www.paskycrest.cz způsobem, který umožňuje jejich pořizování, reprodukci a zaznamenávání obsahu tiskem nebo ukládáním na dopravce kdykoliv.
 5. Prodávající informuje o tom, že používání služeb poskytovaných elektronicky může znamenat hrozbu ze strany kteréhokoli uživatele internetu, spočívající v možnosti zavádění škodlivého softwaru do teleinformačního systému Klienta a získávání a úpravy jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku výše uvedených rizik, měl by zákazník použít vhodné technické opatření, které minimalizují jejich výskyt, zejména antivirové programy a typy firewall.

II. Definice

Pojmy používané v Pravidlech znamenají:

 1. Pracovní dny - to jsou dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků;
 2. Zákazník - fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba provozující podnik, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní právní ustanovení poskytuje právní způsobilost, která objednává v rámci internetového obchodu nebo používá jiné služby dostupné v online obchodě;
 3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Účet - součást internetového obchodu přiděleného danému zákazníkovi, pomocí něhož může zákazník provádět konkrétní akce v rámci internetového obchodu;
 5. Spotřebitel - zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel - zákazník, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43 [1] občanského zákoníku;
 7. Předpisy - tento dokument;
 8. Zboží - produkt prezentovaný v elektronickém obchodě, jehož popis je dostupný u každého z prezentovaných produktů;
 9. Smlouva o prodeji - Smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby - služby poskytované Prodávajícím Zákazníkům elektronickými prostředky ve smyslu ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru, které je přímo zaměřeno na uzavření kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a čísla zboží.

III. Pravidla používání online obchodu

 1. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém IT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,
  2. přístup k elektronické poště,
  3. Webový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo vyšší, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější,
  4. povolení prohlížeče Cookies a Javascript.
 2. Používání internetového obchodu znamená jakoukoli činnost zákazníka, která vede k seznámení s obsahem obsaženým v obchodě.
 3. Zákazník je zejména povinen:
  1. neposkytování nebo zasílání obsahu zakázaného zákonem, např. obsahu, který propaguje násilí, hanobí nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
  2. používejte internetový obchod způsobem, který není v rozporu s jeho provozem, zejména použitím konkrétního softwaru nebo zařízení,
  3. neprovádějí akce, jako například: odesílání nebo odeslání nevyžádaných obchodních informací jako součást online obchodu (spam),
  4. využívat internetový obchod způsobem, který není pro ostatní zákazníky a pro prodejce nevhodný,
  5. používat jakýkoli obsah zveřejněný v elektronickém obchodě pouze pro osobní potřebu,
  6. využívat internetový obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy Polské republiky, ustanoveními nařízení, jakož i obecnými zásadami používání internetu.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje využívat bezplatné služby prostřednictvím internetového obchodu, které poskytuje prodejce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba registrace účtů v online obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající v vedení účtu v online obchodě je uzavřena na dobu neurčitou a končí, když zákazník požádá o smazání účtu nebo použije tlačítko "Vymazat účet".
 3. Zákazník může obdržet obchodní informace od prodávajícího ve formě zpráv zaslaných na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem ( služba Newsletter ). Za tímto účelem uveďte platnou e-mailovou adresu nebo aktivujte příslušné pole v registračním formuláři nebo v objednávkovém formuláři. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas s přenosem obchodních informací. Smlouva o poskytování zpravodajských služeb je uzavřena na dobu neurčitou a končí, když Zákazník pošle žádost o odstranění své e-mailové adresy z předplatného do Newsletteru nebo o odhlášení z účtu pomocí odkazu obsaženého ve zprávě zaslané v rámci služby Newsletter.
 4. Prodávající má právo organizovat příležitostné soutěže a propagace, jejichž podmínky budou vždy poskytovány na internetových stránkách obchodu. Propagace v online obchodě nepodléhají fúzi, ledaže by pravidla dané propagace uváděla jinak.
 5. V případě, že Zákazník poruší ustanovení těchto Pravidel, může Prodávající po předchozím neúčinném výzvě k zastavení nebo odstranění porušení s vymezením příslušné lhůty vypovědět Smlouvu o poskytování Služeb se 14denní výpovědní lhůtou.

V. Postup uzavření smlouvy o prodeji

Informace o zboží poskytované na internetových stránkách obchodu, zejména jejich popisy, technické a funkční parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

 1. Veškeré zboží dostupné v elektronickém obchodě je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně umístěno na polském trhu.
 2. Podmínka pro podání objednávky má aktivní e-mailový účet.
 3. V případě zadávání objednávek prostřednictvím formuláře objednávky, který je k dispozici na internetovém obchodě, je objednávka Zákazníkovi předána zákazníkem v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě zavázá zákazníka, jestliže prodávající zasílá potvrzení o přijetí na e-mailovou adresu zákazníka, což je prohlášení prodávajícího, že zákazník přijme nabídku a po jeho obdržení ze strany zákazníka je uzavřena prodejní smlouva.
 4. Kupní smlouva je uzavřena v polštině, jejíž obsah je v souladu s předpisy.

VI. Dodání

 1. Dodání zboží je omezeno na území zemí Evropské unie a je prováděno na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. prostřednictvím poštovního operátora;
  3. doručeno do poštovních boxu;
  4. vlastní odber v osobním sběrném místě prodávajícího.
 3. Prodávající na internetových stránkách obchodu v popisu zboží informuje zákazníka o počtu Pracovní dnů potřebných k provedení objednávky a jejích doručeních, jakož i výši poplatků za dodání zboží.
 4. Doba doručení a provedení Objednávky se počítá v Pracovních dnech podle bodu VII bod 2.
 5. 5. Prodávající v souladu s vůlí zákazníka doručí potvrzení nebo fakturu s DPH včetně Zboží dodaného s Zboží.
 6. Pokud je pro zboží, na které se vztahuje vyhláška, stanoveno jiné období provádění, celé období je nejdelší období mimo předpokládané.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny zboží jsou uvedeny v polském zlotém a zahrnují všechny složky včetně DPH, cel a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může zvolit následující platební metody:
  1. bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena poté, co prodávající předá potvrzení o přijetí objednávky a zásilka bude provedena okamžitě po obdržení peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího a dokončení objednávky);
  2. v hotovosti na základě osobního inkasa - zaplacení na osobním sběrném místě prodávajícího (v tomto případě bude objednávka zpracována okamžitě poté, co prodávající předá potvrzení o přijetí objednávky a zboží bude vydáno v osobním sběrném místě prodávajícího);
  3. dobírkou, platba dodavatelem při doručení (v tomto případě bude realizace Objednávky a její dodávky zahájena po odeslání potvrzení Prodávajícím k Objednávce a dokončení Objednávky);
  4. elektronická platba (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi a poté, co prodávající obdrží od systému platebních agentů informace o platbě odběratelem, a zásilka bude provedena bezprostředně po dokončení objednávky).
 3. Prodávající na internetových stránkách Obchodu informuje Zákazníka o lhůtě, ve které je povinen uhradit Objednávku. Pokud Zákazník neuhradí lhůtu uvedenou v předchozí větě, může Prodávající po předchozím neúčinném platebním příkazu s vymezením příslušné lhůty odstoupit od Smlouvy na základě čl. 491 občanského zákoníku.
 4.  Payments are serviced by PayLane sp. z o.o. which is located in Gdańsk at ul. Norwida 4, zip code: 80-280, KRS: 0000227278.

VIII. Oprávnění odstoupit od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů. Aby bylo možné splnit tuto lhůtu, stačí zaslat prohlášení před uplynutím její platnosti.

 1. Zákazník může samostatně formulovat prohlášení nebo použít vzorec odstoupení od smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 k Předpisům.
 2. Čtrnáctidenní lhůta se započítává ode dne, kdy bylo zboží doručeno, nebo v případě smlouvy o poskytování služeb ode dne jeho uzavření.
 3. Po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem Prodávající zašle na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 4. 4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
  1. poskytování služeb, jestliže prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před tím, než začne poskytnutí služby, že po splnění ustanovení ze strany Prodávajícího ztratí právo odstoupit od Smlouvy;
  2. Smlouvy, ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, na kterém nemá prodávající kontrolu a který může nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. Smlouvy, v níž předmětem tohoto ustanovení je Výrobek bez prefabrikátů vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. Smlouva, v níž je předmětem tohoto ustanovení Produkt, který je vystaven rychlému zhoršení nebo má krátkou trvanlivost;
  5. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání produktu v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z hygienických nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
  6. Smlouvy, jejichž předmětem služby jsou produkty, které jsou po dodání z důvodu své povahy neoddělitelně spojeny s jinými položkami;
  7. Smlouvy, jejichž předmětem služby jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejíž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, na němž nemá prodávající kontrolu;
  8. Smlouvy, ve které spotřebitel výslovně požadoval, aby prodávající k němu přišel kvůli naléhavé opravě nebo údržbě; pokud Prodávající poskytuje jiné služby než ty, jejichž výkon si spotřebitel vyžádal, nebo poskytuje zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo odstoupit od Smlouvy má nárok na Spotřebitele s ohledem na dodatečné služby nebo zboží;
  9. Smlouvy, jejichž předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřených obalech, pokud byl obal otevřen po dodání; doručení novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou Smlouvy o předplatném;
  10. Smlouvy uzavřené veřejnou dražbou;
  11. Smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, jiné než pro bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volnočasovými, zábavnými, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva určuje den nebo dobu služby;
  12. Smlouvy o dodávce digitálního obsahu, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, pokud výkon začal s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a po informování Prodávajícího o ztrátě práva odstoupit od Smlouvy.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku je dohoda považována za neplatnou. To, co byly strany poskytnuty, je vráceno v nezměněném stavu, pokud nebyla nutná změna, aby se zjistila povaha, vlastnosti a funkčnost Zboží. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupený Produkt by měl být vrácen na adresu Prodávajícího.
 6. Prodávající okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu za použití stejného způsobu platby, jaký spotřebitel používá, pokud se spotřebitel nedohodne na jiném způsobu vrácení, nicméně tato metoda nebude pro spotřebitele závazná za každou cenu. Prodávající může odmítnout vrácení plateb obdržených od zákazníka až do okamžiku, kdy obdrží zboží nebo doručení důkazu odběratelem, v závislosti na tom, k jakému případu dojde dříve, ledaže by se prodejce rozhodl nabízet zboží od samotného zákazníka.
 7. Pokud spotřebitel zvolil způsob doručení zboží jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím, není prodávající povinen vrátit dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli.
 8. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu, pokud Prodávající nesouhlasí s tím, že náklady nese.

IX. Reklamace týkající se Zboží v rámci záruky

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá vůči zákazníkovi, včetně zákazníka, který je spotřebitelem, v rámci záruky za vady za podmínek uvedených v čl. 556 - 576 občanského zákoníku.
 3. Reklamace vyplývající z porušení práv zákazníka zaručeného zákonem nebo podle těchto předpisů by měly být směrovány na adresu Diamond, ul. Koncertowa 7/93B, 20-843 Lublin, na následující e-mailovou adresu: kontakt@paskycrest.cz, telefonní číslo +48 514 589 393.
 4. K posouzení reklamace by zákazník měl odeslat nebo doručit reklamovane zboží, pokud je to možné tím, že k němu připojíte doklad o koupi. Zboží musí být doručeno nebo odesláno na adresu uvedenou v bodě 3.
 5. Prodávající se zavazuje prověřit každou reklamace do 14 dnů.
 6. V případě jakýchkoli nedostatků ve stížnosti zavolá Prodávající Zákazníka, aby jej vyplnil co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů ode dne obdržení žádosti Zákazníkem.

X. Reklamace týkající se poskytování služeb elektronickými prostředky

Zákazník může sdělit prodávajícímu reklamace týkající se fungování Obchodu a používání Služeb. Reklamace lze podat písemně na adresu: Diamond, ul. Koncertowa 7/93B, 20-843 Lublin, na následující e-mailovou adresu: kontakt@paskycrest.cz, telefonní číslo +48 514 589 393.

 1. V reklamace, zákazník by měl poskytnout své jméno, poštovní adresu, typ a popis problému.
 2. Prodávající je povinen vzít v úvahu případnou reklamaci do 14 dnů, a pokud nebylo možné informovat zákazníka v tomto období, kdy bude stížnost řešit. V případě vady reklamace prodávající zavolá zákazníka, aby jej provedl v potřebném rozsahu do 7 dnů ode dne obdržení žádosti odběratelem..

XI. Záruky

 1. Zboží může mít záruku výrobce.
 2. V případě zboží, na které se záruka vztahuje, informace o existenci a obsahu záruky a o době, za kterou byla záruka poskytnuta, jsou vždy uvedeny v popisu zboží na internetových stránkách Obchodu..

XII. Mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků

Zákazník, který je spotřebitelem, mimo jiné následující možnosti využití mimosoudního postupu při podávání reklamace a nápravy:

  1. je oprávněn požádat o stálý smírný spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o prodeji;
  2. je oprávněn požádat krajského inspektora obchodní inspekce o žádost o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i za pomoci bezplatného veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociální organizace, jehož statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů (včetně spotřebitelské federace, asociace polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatném telefonním čísle 800 007 707 nebo přes Polské spotřebitelské asociaci na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podejte svou stížnost prostřednictvím online platformy  ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

XIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje prodávajícího shromažďuje a zpracovává prodávající v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, která tvoří přílohu 2 nařízení.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna práva k internetovému obchodu, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho jménu, internetové doméně, webové stránky internetového obchodu, stejně jako k formulářům a logům, patří prodejci a jejich použití může probíhat pouze stanoveným způsobem a v souladu s předpisy.
 2. Vyřešení případných sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je spotřebitelem, podléhá příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení Občanského soudního řádu.
 3. Urovnání případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Podnikatelem, je předmětem soudu příslušného k sídlu Prodávajícího.
 4. Ve věcech, na něž se nevztahují tato ustanovení, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení polského práva.
 5. Každý zákazník musí být informován o všech změnách těchto předpisů prostřednictvím informací na hlavní stránce internetového obchodu, které obsahují seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají účet, budou dále informováni o změnách spolu s jejich zápisem na e-mailovou adresu, kterou uvedli. Datum vstupu změn v platnost nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich zveřejnění. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nepřijme nový obsah nařízení, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu do 14 dnů od data oznámení o změně nařízení. Oznamování prodávajícího o nedostatečném přijetí nových nařízení má za následek ukončení smlouvy.

Záhlaví widget'u košíku

Váš košík je prázdný

Proveďte své první nákupy