POLITIKA SOUKROMÍ

Ochrana osobních údajů a používání "cookies" v online obchodě www.paskycrest.cz

Obecné informace

Tento dokument definuje pravidla ochrany osobních údajů v elektronickém obchodě (dále jen "online obchod"). Správcem online obchodu je Paulina Sikorska-Szysz provozující firmu pod názvem Unique Paulina Sikorska-Szysz; zapsána do rejstříku podnikatelů centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem podnikání a technologie; na ul. Koncertowa 9/73, 20-843 Lublin, DIĆ 7123131157, REGON 368823593.

Slova, která se používají s velkými písmeny, mají význam uvedený v pravidlech tohoto online obchodu.

Osobní údaje shromážděné správcem elektronického obchodu jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném toku těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. Věst. L 119, s. 1), dále jen "GDPR".

Správce internetového obchodu vynakládá zvláštní úsilí na ochranu soukromí a informací, které mu byly poskytnuty, pokud jde o zákazníky online obchodu. Správce vybere a uplatní vhodná technická opatření včetně programovacích a organizačních opatření, která zajistí ochranu zpracovávaných dat, zejména ochranu dat před neoprávněným přístupem, zveřejněním, ztrátou a zničením, neoprávněnou úpravou, jakož i proti jejich zpracování v rozporu s údaji rozhodné právo.

Adresátem možnosti využití zboží a služeb dostupných na těchto webových stránkách nejsou děti mladší 16 let. Správce osobních údajů nemá v úmyslu shromažďovat údaje o dětech mladších 16 let.

Osobní údaje

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

Unique Paulina Sikorska-Szysz
ul. Koncertowa 9/73 , 20-843 Lublin

Pokud jde o vaše osobní údaje, můžete kontaktovat správce osobních údajů:

 • elektronickou poštu: kontakt@paskycrest.cz
 • tradiční pošta: ul. Koncertowa 9/73 , 20-843 Lublin, Poland
 • telefon: +48 514 589 393

Cíle a právní základy pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a rozsah:

 • přijetí opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (např. Nastavení účtu), tj. Údaje uvedené v registračním formuláři pro internetový obchod, tj. E-mailovou adresu a heslo, pohlavi; pokud je účet zaregistrován prostřednictvím externí autoryzače služby (např. Google+, Facebook), shromažďujeme vaše jmeno a příjmení a pokud se zaregistrujete při nákupu Zboží, shromažďujeme vaše jméno a údaje uvedené v objednávce, jako je adresa zásilky; za účelem poskytování služeb, které vyžadují vytvoření účtu, jako je: vedení historie objednávek, informování o stavu zpracování objednávek, zpracovávání údajů poskytovaných na účtu a při nákupu zboží;
 • abychom mohli poskytovat služby, které nevyžadují vytvoření účtu a nákup zboží, tj. Procházení webových stránek internetového obchodu, vyhledávání produktů, zpracováváme osobní údaje o vaší činnosti v online obchodu, tj. Údaje o zboží, které procházíte, údaje o relaci zařízení, operačním systému , prohlížeč, umístění a jedinečné ID, adresa IP;
 • pro provedení smlouvy o prodeji Zboží (např. Dodání objednaného zboží) zpracováváme osobní údaje, které jste poskytli při nákupu Zboží, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, údaje o adrese, platební údaje a pokud provedete nákup prostřednictvím účtu , další nastavení hesla;
 • aby bylo možné použít statistiky jednotlivých funkcí, které jsou k dispozici v elektronickém obchodě, usnadnit používání internetového obchodu a zajistit IT bezpečnost online obchodu, zpracováváme osobní údaje týkající se vaší činnosti v internetovém obchodě a množství času stráveného na každé podstránce v internetovém obchodě, umístění, adresu IP, ID zařízení, údaje o vašem internetovém prohlížeči a operačním systému;
 • za účelem zjištění, vyšetřování a vymáhání pohledávek a obhajoby proti nárokům v soudních řízeních a jiných donucovacích orgánech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté při nákupu zboží nebo vytvoření účtu a další údaje nezbytné pro prokázání existence nároku nebo které vyplývají z právní povinnosti, nebo jiným soudním řízením;
 • • abychom mohli vyřešit reklamace, stížnosti a žádosti a odpovědět na otázky zákazníků, zpracováváme osobní údaje, které jste poskytli, v kontaktním formuláři, stížnostech a žádostech nebo odpovědět na otázky v jiné formě a některé osobní údaje poskytnuté v účtu jakož i údaje týkající se objednávky Zboží a dalších poskytnutých služeb, které jsou důvodem reklamace, stížnosti nebo žádosti a údaje obsažené v dokumentech připojených ke reklamacim, stížnostem a žádostem;
 • za účelem marketingu našich výrobků a služeb a našich klientů a partnerů včetně remarketingu zpracováváme za tímto účelem osobní údaje, které jste poskytli při vytváření účtu a jeho aktualizace, údaje o vaší činnosti v online obchodě, včetně objednávek, které jsou registrovány a uloženy prostřednictvím cookies, zejména historie objednávek, historie vyhledávání, kliknutí v online obchodu, data přihlášení a registrace, historie a vaší činnosti související s naší komunikací s vámi. V případě remarketingu používáme údaje o vaší aktivitě, abychom vás kontaktovali prostřednictvím našich marketingových zpráv mimo internetový obchod a využívali pro tento účel služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování našich zpráv na jiných webových stránkách, než je internetový obchod. Podrobnosti o tomto tématu naleznete v dokumentech týkajících se souborů cookie;
 • pro organizování soutěží a věrnostních programů, tj. Oznámení o nahromaděných bodech, oznámení o vítězství a inzerci naší nabídky, používáme vaše osobní údaje uvedené na účtu a při registraci do soutěže nebo věrnostního programu. Podrobné informace k tomuto tématu jsou poskytovány pokaždé v podmínkách účasti daného soutěžního nebo věrnostního programu;
 • otestovat trh a názory našich nebo našich partnerů, tj. Informace o objednávce, údaje poskytnuté v účtu nebo při nákupu zboží, e-mailovou adresu. Údaje shromážděné v rámci průzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění nejsou pro reklamní účely používány. Přesné tipy jsou uvedeny v informacích o dotazníku nebo v místě, kde zadáváte své údaje.

Kategorie relevantních osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie relevantních osobních údajů:

 • kontaktní údaje;
 • údaje o činnosti v online obchodu;
 • údaje o objednávkách v internetovém obchodě;
 • údaje o objednávkách v internetovém obchodě;
 • údaje o marketingových službách.

Dobrovolné udani osobní údaje

Poskytnutí požadovaných osobních údajů je dobrovolné a je podmínkou pro poskytování osobních údajů správcem prostřednictvím internetového obchodu.

Doba zpracování dat

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k provedení objednávek, služeb, marketingových činností a dalších služeb poskytovaných pro klienta. Osobní údaje budou vymazány v následujících případech:

 • když subjekt údajů požádá o jejich odstranění nebo o odvolání svého souhlasu;
 • pokud subjekt údajů nepřijme opatření již více než 10 let (neaktivní kontakt);
 • po obdržení informací, že uložená data jsou zastaralá nebo nepřesná.

Některá data v rozsahu: e-mailové adresy, jména a příjmení mohou být uchovávána pro příští 3 roky pro účely evidence, vyřizování stížností, stížností a reklamací souvisejících se službami poskytovanými online obchodem - tyto údaje nebudou použity pro marketingové účely.

Údaje týkající se objednávek zboží a placených služeb, soutěží a věrnostních programů budou uloženy po dobu 5 let ode dne doručení objednávky.

Data pro zákazníky, kteří nejsou přihlášeni, jsou uložena po určitou dobu odpovídající životnímu cyklu souborů cookie uložených v zařízeních nebo dokud nejsou smazána zákazníkem v zařízení zákazníka.

Vaše osobní údaje týkající se preferencí, chování a výběru marketingového obsahu mohou být použity jako základ pro automatizovaná rozhodnutí o určení možností prodeje online obchodu.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím kategoriím příjemců:

 • • státní orgány, jako je státní zastupitelství, policie, PUODO, prezident UOKiK, pokud o to požádáji,
 • poskytovatelé služeb, které používáme k provozování internetového obchodu, např. K provedení objednávky. V závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech tyto subjekty jednají naším jménem nebo určují své vlastní cíle a způsoby jejich zpracování, seznam dodavatelů najdete na internetových stránkách našeho internetového obchodu na odkazu: 

FIRMA

GOAL

Paypal Polska sp. z o.o. Poland

Zpracování plateb

Krajowy Integrator Płatności S.A. Poland

Zpracování plateb

PayLane Sp. z o.o. Poland

Zpracování plateb

Operator DPD sp. z o.o. Poland

Realizace objednávky

CzechLogistic Michał Józef Staręga Czech Republic

Realizace objednávky, zpracování plateb

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics,   Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA

Měření provozu na webových stránkách, hlášení o chybách aplikace, vytváření statistik, přijímání názorů

Google Inc. z siedzibą w USA

Zadání profilu zákazníka - Google Adwords

Google Inc. USA

Analýza aktivity zákazníků

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) Irland

Měření účinnosti reklamních kampaní, řízení reklamních kampaní

Facebook Ireland

Popularizace online obchodu pomocí sociální sítě Facebook.com

Instagram LLC. USA

Popularizace online obchodu pomocí sociální sítě Instagram.com

Smartlook Czech

Analýza aktivity zákazníků

tawk.to inc. USA

Chat pro komunikaci s klienty

Twitter Inc. USA

Popularizace online obchodu pomocí sociální sítě twitter.com

Práva dané osoby

Na základě GDPR máte právo::

 • požadovat přístup k vašim osobním údajům;
 • požadovat opravu vašich osobních údajů;
 • požádat o odstranění vašich osobních údajů;
 • žádosti o omezení zpracování osobních údajů;
 • namítali proti zpracování osobních údajů;
 • žádosti o přesun osobních údajů.

Správce osobních údajů bez zbytečného odkladu - a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti - vám poskytne informace o opatřeních přijatých v souvislosti s požadovanou žádostí. V případě potřeby může být měsíční lhůta prodloužena o další dva měsíce kvůli složité povaze žádosti nebo počtu žádostí.

Správce osobních údajů vás bude v každém případě informovat o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž uvede důvody prodlení.

Právo na přístup k osobním údajům (art. 15 GDPR)

Máte právo získat od správce osobní údaje o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • přístup k osobním údajům;
 • získání informací o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcům nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uchovávání údajů nebo kritériích pro určení tohoto období, o vašich právech v rámci společnosti REDO ao právu podat stížnost orgánu dozoru, o zdroji tyto údaje o automatizovaném rozhodování, včetně profilování a ochranných opatřeních použitých v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;
 • získat kopie vašich osobních údajů.

Chcete-li požádat o přístup k vašim osobním údajům, odešlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz.

Právo na opravu osobních údajů (art. 16 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávná, máte právo požádat administrátora, aby neprodleně opravil vaše osobní údaje.

Máte také právo požádat administrátora, aby doplnil vaše osobní údaje.

Chcete-li požádat o opravu osobních údajů nebo jejich doplnění, odešlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz.

Pokud jste se zaregistrovali v online obchodě, můžete opravit a dokončit své osobní údaje po přihlášení do online obchodu.

Právo na vymazání osobních údajů, tzv "Právo na zapomenutí” (art. 17 GDPR)

Máte právo požadovat od správce osobní údaje o tom, kdy chcete vymazat své osobní údaje:

 • Vaše osobní údaje přestaly být nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • Odvolal jste svůj konkrétní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně;
 • Jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém se zpracování osobních údajů týká přímého marketingu;
 • jste vznesli námitky proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytnými pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, osobních údajů nebo třetí strany.

Navzdory podání žádosti o vymazání osobních údajů může správce osobních údajů dále zpracovat vaše údaje za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby nároků, o kterých budete informováni / informováni.

Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních údajů, pošlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz.

Právo podat žádost o omezení zpracování osobních údajů (art. 18 GDPR)

Máte právo požadovat omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů:

 • zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů - správce osobních údajů bude omezovat zpracování vašich osobních údajů po určitou dobu, aby ověřili správnost těchto údajů;
 • pokud je zpracování vašich údajů nezákonné a namísto smazání osobních údajů požadujete omezit zpracování vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí ke zpracování, je však potřeba, abyste si nárokovali, uplatnili nebo obhajovali;
 • když jste podal námitku proti zpracování vašich osobních údajů - dokud nebude zjištěno, že oprávněné zájmy správce osobních údajů převažují nad důvody uvedenými ve vaší námitce.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@paskycrest.cz.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů (art. 21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti s tím:

 • zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytných pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce, osobních údajů nebo třetí strany;
 • zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, odešlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz.

Právo požadovat převod osobních údajů (art. 20 GDPR)

Máte právo obdržet od správce osobní údaje vašich osobních údajů v strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a odeslat je jinému správci osobních údajů.

Můžete také požádat správce osobních údajů o zaslání vašich osobních údajů přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

Chcete-li požádat o převod vašich osobních údajů, odešlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz.

Právo odvolat souhlas

Souhlas s zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů neovlivňuje zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu před jeho stažením.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, odešlete prosím svou žádost na adresu: kontakt@paskycrest.cz nebo použijte příslušné funkce v účtu.

Stížnost k orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje RODO, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místo, kde bylo údajné porušení spácháno.

V Polsku je kontrolním orgánem ve smyslu GDPR  prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO).

Soubory „cookies”

Obecné informace

Při procházení webových stránek v internetovém obchodě se používají soubory "cookie" (dále jen "soubory cookie"), tj. Malé textové informace uložené v terminálovém zařízení v souvislosti s používáním internetového obchodu..

Tyto soubory umožňují identifikovat software, který používáte, a přizpůsobit internetový obchod individuálně vašim potřebám.

Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

Bezpečnost

"Cookies", které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména není možné dostat se do vašich zařízení pomocí virů cookie nebo jiného nežádoucího softwaru nebo škodlivého softwaru.

Typy souborů „cookies”

Dámy a pánové, toto je příklad seznamu cookie. Přidejte soubory cookie, které používáte, pokud jste je nenalezli, a odstraňte soubory cookie, které nepoužíváte.

Používáme dva typy souborů cookie:

 • Session cookies: jsou uloženy v zařízení a zůstanou tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace budou poté trvale odstraněny z paměti vašeho přístroje. Mechanismus cookie relace vám neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z vašeho zařízení.
 • Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení neodstraní ze zařízení. Mechanismus trvalých souborů cookie vám neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z vašeho zařízení.

Cile

Používáme také soubory cookie externích subjektů pro následující účely:

 • konfigurace online obchodu;
 • předložení certifikátu shody prostřednictvím webových stránek sturdyregulamin.pl, jehož správcem je GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. P. Se sídlem v Krakově jsou zásady ochrany osobních údajů k dispozici na následujícím odkazu: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah pomocí analytických nástrojů Google Analytics, které spravuje společnost Google Inc. se sídlem v USA. následujících odkazů: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • definování profilu zákazníka s cílem zobrazovat mu přizpůsobené materiály v reklamních sítích pomocí nástroje inzerce online Google AdSense, který spravuje společnost Google Inc. se sídlem v USA, jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Google k dispozici na následujících odkazů:   http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 • definování profilu zákazníka s cílem zobrazovat mu přizpůsobené materiály v reklamních sítích pomocí online reklamního nástroje Google Adwords, který spravuje společnost Google Inc. se sídlem v USA, jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Google k dispozici na následujících odkazů: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/   http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .
 • popularizaci internetového obchodu pomocí sociální sítě Facebook.com, kterou spravuje Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku, jsou zásady ochrany osobních údajů Facebook k dispozici na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/help/cookies/ .
 • Trusted Shops GmbH se sídlem v Kolíně nad Rýnem (50823) v Subbelrather Strasse 15c zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Kolíně nad Rýnem v Německu pod číslem 32735 s číslem EU TIN: DE 812 947 877 pro testování stanovisek na úrovni spokojenosti zákazníků nákup nebo nákup nákupů chráněných kupujícím.
 • prezentace a vyjádření názorů na webových stránkách externích webových stránek Ceneo.pl, jejichž správcem je Ceneo.pl sp. O.o. se sídlem v Poznani, zásady cookies jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.
 • prezentace názorů na internetových stránkách internetového obchodu, které jsou staženy z externího webu Opineo.pl, jehož správcem je společnost Opineo.pl sp. O.o. se sídlem ve Vratislavi, jsou zásady cookies k dispozici na následujícím odkazu: http://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach .
 • popularizaci internetového obchodu pomocí sociální sítě Instagram.com, jejíž správcem je společnost Instagram LLC. se sídlem v USA, jsou zásady ochrany osobních údajů Instagram.com k dispozici na následujícím odkazu: https://help.instagram.com/155833707900388 .

Chcete-li se dozvědět pravidla používání souborů cookie, doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů výše uvedených společností.

Soubory cookie mohou používat reklamní sítě, zejména síť Google, k zobrazení reklam přizpůsobených vašim preferencím. Za tímto účelem lze zachovat informace o tom, jak se pohybujete v síti nebo když používáte webovou stránku.

Chcete-li zobrazit a upravit informace o vašich preferencích shromážděných v reklamní síti Google, můžete použít nástroj poskytovaný na odkazu https://www.google.com/ads/preferences/ .

Pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby můžete nastavení cookie kdykoli změnit zadáním podmínek pro jejich ukládání a přístup k vašemu zařízení prostřednictvím souborů cookie. Tato nastavení lze změnit tak, aby zablokovala automatické zacházení s cookies ve vašem nastavení prohlížeče, nebo aby o nich informovala pokaždé, když umístíte do svého zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie jsou k dispozici v nastaveních vašeho softwaru (webový prohlížeč).


"Use of this site requires personal data processing of a client in the following matter: ... (for example: first name and last name, phone number, e-mail, billing address, etc.). Data will be processed by: ... (merchants name) in a way that is crucial to agreeing on a contract, as well as its fulfillment. Transaction data, in that personal data, can be transferred for the benefit of PayLane Sp. z o.o. located in Gdańsk at Norwida 4, zip code: 80-280, KRS: 0000227278, on the terms that it will beneficial on in service connected to order payments. A client has the right to see the content of his data and any corrections made to it. Sharing of information is voluntary, however, at the same time it is crucial to using this site" .

Záhlaví widget'u košíku

Váš košík je prázdný

Proveďte své první nákupy